Skip to content

CODHy 2018 Recap

The 6th annual CODHy Conference

Program

Speakers

International Speakers

Itamar Raz Israel ●Ehud Grossman Israel ●Eberhard Standl Germany ●Antoni Ceriello Spain ● David Strain UK ● Philip Home UK ● Roger D. Kornberg US ● Marc Prentki US ● Paolo Pozzilli Italy ● Mikhail Kosiborod US ● Liat Attas-Fox Israel ● Jiang He USA● Michael Bursztyn Israel ● Ronni GamzuIsrael ● Benjamin Fox Israel

Local Speakers

Ning Guang ● Zhou Zhiguang ● Ji Linong ● Mu Yiming ● Gao Xin ● Xiao Haipeng ● Zou Dajin ● Shi Bingyin ● Wang Weiqing ● Chen Li● Guo Lixin ● Zhang Junqing ● Chen Lulu ● Shan Zhongyan ● He Lanjie ● Ji Qiuhe ● Li Qiang● Li Yan ● Tong Nanwei ● Weng Jianping ● Yang Liyong● Zhao Zhigang ● Zhu Dalong ● Bi Yufang ● Li Yanbing ● Hong Jie ● Zhang Yun ● Yang Tao ● Teng Weiping ● Qin Yingfen ● Zhu Jun ● Peng Yongde ● Qin Guijun ● Yan Li ● Li Yuxiu ● Chen Bing ● Qu Shen ● Zhang Yifei ● Gu Fei ● Lu Xiaoliang ● Sun Hongye ● Zhao Dandan ● Qu Jieming ● Weng Tiehui ● Shi Yongquan ● Huang Qin ● Wang Zhiyuan ● Lu Hao ● Qin Li ● Lu Lin ● Yu Rong ● Ke Yan ● Tang Chao ● Chen Guoqiang ● Fan Xianqun ● Liu Jing

CODHy 2018 Photos