Skip to content

CODHy 2019 Recap

The 6th annual CODHy Conference

Program

Speakers

International Speakers

Itamar Raz Israel ●Ehud Grossman Israel ●Eberhard Standl Germany ●Antoni Ceriello Spain ● Mia C. Fojas Phillipines ● Philip Home UK ● Arieh Warshal Israel ● Dominico Accili USA ● Paolo Pozzilli Italy ● Dov Moran Israel ● Ralph Defronzo USA ● Boonsong Ongphiphadhanakul Thailand ● Abdelmajid Chraibi Morocco ● Richard Donnelly UK ● Luc Van Gaal Belgium

Local Speakers

Ning Guang ● Li Guangwei ● Liu Jianmin ● Qu Shen ● Weng Jianping ● Feng Bo ● Zou Dajin ● Zheng Hongting ● Wang Weiqing ● Zhu Dalong ● Li Yan ● Teng Weiping ● Guo Lixin ● Shi Yongquan ● Shi Lixin ● Yan Li ● Wang Guang ● Hong Jie ● Ji Linong ● Ji Qiuhe ● Bi Yufang ● Zhao Wenhua

CODHy 2019 Photos